VISITES


7.7.08

[5] Dictats en català

Per als amants dels dictats de català, a la xarxa n'hi ha un autèntic gavadal, entre altres els de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, els del Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I de Castelló, els de la Junta Qualificadora de Valencià i els del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Se'n poden trobar de diversos nivells: entre els de la Universitat Jaume I: elemental (UJI), mitjà (UJI), superior (UJI); entre els de la Secretaria de Política Lingüística: intermedi (SPL), de suficiència (SPL) i superior (SPL); entre els de la Junta Qualificadora: mitjà (JQV), superior (JQV); entre els del Departament d'Educació: avançat (DE), elemental (DE). Una autèntica dictadura!

[4] Intercomprensió (1)

La intercomprensió entre llengües de la mateixa família lingüística ha estat sempre una bona via d'accés a llengües en part desconegudes. El Marc europeu comú de referència del Consell d'Europa abona les competències parcials receptives de les llengües, fet que ha donat molta volada, darrerament, a les metodologies basades en l'aprenentatge simultani de llengües amb la finalitat d'assolir-hi només la comprensió oral i, sobretot, la comprensió lectora. Un dels mètodes destacats en aquesta línia és l'EUROM4, que ja té més d'una dècada, en el qual es basa el material Romànica Intercom, elaborat per la UB. Un altre material destacat és l'EuroComRom, que aplica un sistema de set sedassos per a la intercomprensió. No volem deixar de citar dos productes més basats en la mateixa línia metodològica: els fenomenals Itineraris romànics de la Unió Llatina, que proposen un treball oral i escrit d'intercomprensió molt ric a partir de sis contes en diverses llengües romàniques. I el material multimèdia fet per l'ICE i diversos departaments de la UAB, FontdelCat, que ja té una part dels seus mòduls accessibles a la xarxa.