VISITES


24.12.08

[180] Lifelong Learning Programme

La Comissió Europea va agrupar sota el Programa d'Aprenentatge Permanent (2007-2013) les seves diverses iniciatives en l'àmbit de l'educació i la formació. El programa es divideix en quatre subprogrames, el Comenius, l'Erasmus, el Leonardo da Vinci i el Grundtvig. El programa Comenius comprèn des de l'educació preescolar fins al segon cicle d'educació secundària i promou l'entesa entre les cultures europees per mitjà d'intercanvis i cooperació entre centres educatius de diversos països; l'Erasmus s'enfoca a la mobilitat d'estudiants i personal docent de l'educació superior; el Leonardo da Vinci comprèn tots els temes relacionats amb l'educació i la formació professional. El programa Grundtvig, d'altra banda, se centra en tota mena d'educació d'adults i continuada en un marc no professional i s'adreça a alumnes, professorat, formadors i personal dels centres i institucions que fan formació d'adults i a organismes que els ofereixen oportunitats d'aprenentatge. Aquests programes són prou coneguts. Des del Servei de Llengües incidim directament en persones relacionades amb el programa Erasmus i, en un nombre reduït, en estudiants del programa Leonardo. Allò que no és tan conegut, potser, és que la Comissió Europea té un altre programa amb quatre activitats clau que completen aquests quatre subprogrames. Es tracta de l'anomenat Programa Transversal. Es basa en quatre activitats clau: 1) la cooperació política; 2) les tecnologies de la informació i la comunicació; 3) la disseminació i explotació dels resultats del projecte i 4) l'aprenentatge de llengües. Aquest darrer és el punt que ens interessa. Entre els objectius d'aquesta activitat clau, la Comissió Europea estableix: “The aims of the key activity are to raise awareness of the importance of linguistic skills, boost access to language learning resources and develop teaching materials. It supports: 1) Multilateral projects to develop new language learning materials, including online courses, instruments for language testing, the promotion of language awareness and access to language learning resources; 2) Networks to promote languages policies and disseminate project results and good practices. Any language (worldwide) is eligible for funding under these multilateral projects and networks, including European regional or minority languages.” El web de la Comissió Europea indica com participar en aquest aspecte del Programa Transversal. Consulteu aquest vídeo institucional sobre el programa europeu d'aprenentatge al llarg de la vida (2007-2013):