VISITES


9.11.08

[143] Fomentar l'aprenentatge autònom (2)

Learner Autonomy- The Teachers' View (George Camilleri) és una publicació amb l'objectiu d'identificar les actituds del professorat envers l'autonomia de l'aprenent. L'estudi va partir de la hipòtesi que el professorat sol considerar que diverses àrees d'ensenyament i aprenentatge es presten més que altres a la implementació de l'aprenentatge autònom. El projecte va consistir a passar una enquesta entre els professors de mitja dotzena de països d'Europa (Estònia, Malta, Bielorússia, Eslovènia, Polònia, Països Baixos) per conèixer-ne les actituds i els punts de vista sobre l'aprenentatge autònom. Les actituds dels ensenyants sobre aquesta qüestió són crucials en aquest moment en el nostre context, el de l'ensenyament superior, en què les universitats catalanes i els serveis que les integrem ens trobem en plena assumpció que l'estudiant ha de dedicar al voltant d'un 50 % de les seves hores d'aprenentatge en cursos i assignatures al treball autònom (proposta genèrica per a les assignatures de la UAB d'acord amb el sistema europeu de crèdits ECTS). Com puguin percebre els docents aquestes hores d'aprenentatge autònom és, naturalment, un aspecte fonamental per a la implementació del nou model. Les institucions haurien de tenir molt en compte les percepcions i actituds dels docents a fi d'actuar-hi en conseqüència (assumint l'existència de punts de vista diversos, proposant accions de formació dels docents sobre aquesta qüestió). El qüestionari al professorat que difon l'estudi que comento pot resultar útil i orientador: va preguntar als professors sobre l'opinió que els mereixia la participació dels aprenents en aspectes com els següents: definició dels objectius d'un curs; elecció dels continguts; elecció dels materials pedagògics; decisions d'horaris, lloc, ritme de treball; metodologia; tasques d'aprenentatge; gestió de la classe; control del treball, de les qualificacions, de l'assiduïtat; tasques a fer pel seu compte; bibliografia; recerca d'explicacions personals a les qüestions plantejades a classe; cerca per si mateixos procediments d'aprenentatge; autoavaluació, etc. Val la pena tenir-lo en compte.

[142] Fomentar l'aprenentatge autònom (1)

Vull donar notícia en aquest apunt d'una publicació que pot interessar els professionals relacionats amb l'aprenentatge autònom de llengües. Es tracta d'un text coordinat per Vee Harris i que és el resultat de la reflexió d'un grup de treball integrat per representants de cinc països europeus (Àustria, Hongria, Islàndia, Portugal, Gran Bretanya) que han desenvolupat diversos projectes relacionats amb les estratègies d'aprenentatge de llengües. L'obra porta per títol Aider les apprenants à apprendre: à la recherche de stratégies d'enseignement et d'apprentissage dans les classes de langues en Europe i és una edició del Consell d'Europa per mitjà del Centre Europeu de Llengües Vives de Graz i la Divisió de Llengües Modernes d'Estrasburg. El text aborda una qüestió decisiva en l'ensenyament de llengües basat en l'autonomia (tot el capítol 1 es dedica a respondre la pregunta “Pourquoi enseigner les stratégies d'apprentissage?”). Vull destacar-ne, en particular, la segona part, que s'adreça en concret a l'ensenyament de les estratègies d'aprenentatge de llengües al nivell universitari i que focalitza (capítols 5, 6 i 7) en les estratègies de lectura, de comprensió oral i en l'adquisició d'estratègies metacognitives. El capítol 9, molt interessant, s'adreça a provar de donar resposta a les preguntes inevitables que fan els ensenyants, sobretot la pregunta clau de com integrar l'ensenyament d'estratègies d'aprenentatge en el programa de treball d'un curs, sempre prou atapeït. Vull destacar, també, l'annex de l'obra, amb unes utilíssimes taules de control d'estratègies: cognitives (de comprensió escrita, oral, d'escriptura, de verificació de les produccions escrites, d'expressió oral, de comunicació, de memorització de vocabulari, de memorització de regles gramaticals) i metacognitives. Un text interessant, doncs, ara que l'aprenentatge amb autonomia se situa més que mai, en el marc de l'EEES, al centre del model educatiu de les universitats.