VISITES


11.9.08

[59] Congrés internacional de CercleS (2)

Els grans eixos de què es tractarà al congrés de CercleS a Sevilla són sis: 1) l'e-learning; 2) les llengües d'especialitat; 3) la gestió de la qualitat als centres de llengües; 4) la interculturalitat i l'aprenentatge de llengües; 5) la metodologia i la innovació en l'avaluació; 6) les qüestions actuals en l'ensenyament i aprenentatge de llengües. L'organització ha posat l'èmfasi, en cadascun d'aquests eixos, a promoure la reflexió sobre l'eina clau per a l'aprenentatge de llengües a Europa des de fa uns anys, el portfolio europeu de les llengües, promogut pel Consell d'Europa. Així, a cada eix de treball es plantegen directament preguntes sobre el portfolio: 1) ¿Cómo se pueden integrar actividades basadas en Internet en la enseñanza basada en el Portfolio? o ¿Cuáles son las líneas comunes en el desarrollo de portfolios electrónicos?; 2) ¿Hay ejemplos de usos innovadores del Portfolio en el contexto de lenguas para fines específicos?; 3) ¿Cómo puede contribuir el Portfolio a las oportunidades del estudiante y a la movilidad profesional?, ¿Cómo pueden los centros de idiomas desarrollar un enfoque integrado de aproximación al Portfolio?: 4) ¿En qué medida se ocupa el Portfolio de la dimensión intercultural en el proceso de aprendizaje de idiomas?; 5) ¿Cuál es el papel del Portfolio en la evaluación y en la autoevaluación?, ¿Hay nuevos modelos en la evaluación de la programación usando el Portfolio? 6) ¿Cubre el Portfolio las necesidades de los estudiantes a nivel universitario?, ¿En qué medida se ajusta el Portfolio a las programaciones universitarias de lenguas? (por ejemplo: traducción, interpretación) o a los enfoques (por ejemplo, el AICLE: Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras). Sembla, doncs, que l'aposta europea per aquest instrument de treball derivat directament del Marc europeu comú de referència... és clara, i que el Congrés anirà ple de portfolio; és una notícia excel·lent per als amants d'aquest recurs.

[58] Congrés internacional de CercleS (1)

Del 18 al 20 de setembre es farà a Sevilla la desena conferència internacional de CercleS, "Language Centres for a Plurilingual Future in Europe". Aquesta organització és la Confederació Europea de Centres de Llengües de l'Ensenyament Superior. Agrupa 290 centres que ensenyen llengües en l'àmbit universitari a 22 països europeus. CercleS es va fundar a Estrasburg el 1991. Entre els objectius de CercleS (els indiquem en francès) hi ha: "Soutenir l'action des centres de langues dans les établissements européens d'enseignement supérieur, en vue de dispenser une formation en langues qui fasse appel aux ressources technologiques et pédagogiques les plus adaptées"; "promouvoir la recherche en matière d’apprentissage des langues étrangères au niveau international", i "faciliter la collaboration internationale et interdisciplinaire entre les centres de langues, pour leur permettre de coordonner et mener à bien leurs initiatives." Una de les activitats clau d'aquests darrers anys de CercleS ha estat l'elaboració d'un portfolio europeu de les llengües pensat per a l'àmbit universitari. La desena conferència internacional d'aquesta organització és acollida, aquest 2008, per l'Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla. En parlarem.