VISITES


9.9.08

[56] Projectes per aprendre llengües (1)

Aquest 2008 ha vist la llum una publicació de la DG d'Educació i Cultura de la Unió Europea, dins el programa d'aprenentatge al llarg de la vida, que recull tretze projectes europeus de màxim interès per a l'aprenentatge de llengües (facilitem l'enllaç a la versió francesa): La mobilité crée des opportunités: histories de réussites européennes. Leonard Orban, el comissari europeu per al multilingüisme, a la introducció de la publicació es refereix al multilingüisme esperançadorament com a "partie du code génétique de l’Union" i hi afirma que "la langue fait partie intégrante de notre identité et est l’expression la plus directe de la culture". Indica també que a Europa "la diversité linguistique est un fait établi. Dans une Union européenne fondée sur l’«unité dans la diversité», la capacité à communiquer dans plusieurs langues est une obligation pour les citoyens, pour les organisations et pour les entreprises. Nous avons pris l’engagement de préserver et de promouvoir cette caractéristique principale du projet européen". Els projectes de qualitat per a l'aprenentatge de les llengües són, doncs, molt benvinguts, és clar, i més encara si presenten el tret de l'originalitat, com els escollits. Els que aplega la publicació han estat desenvolupats gràcies al suport del programa Lingua de la Unió Europea (el català, malauradament, no pot accedir als ajuts d'aquest programa pel fet de no ser llengua oficial de la UE). Comentarem alguns d'aquests projectes.