VISITES


23.12.08

[179] Preparar l'aprenentatge al llarg de la vida

Ja fa molts anys que des d'un servei lingüístic com el de la UAB intentem alguna cosa més des del vessant de la formació que ensenyar llengües. Volem que la nostra formació representi una aportació significativa, estratègica, a l'aprenentatge al llarg de la vida dels nostres estudiants. Es tracta d'ensenyar llengües, sí, i d'ajudar a aprendre-les, però amb la mirada posada a capacitar els nostres alumnes per continuar aprenent. És, evidentment, un repte afegit de primer ordre que tenim al nostre cartipàs i al qual no volem renunciar, tot i que requereix un seriós plantejament de formació integral. Un cop d'ull a l'interessant document Key competences for lifelong learning. European reference framework (2008), document elaborat pel grup de treball de la Comissió Europea i els estats membres en el marc del Programa d'Educació per a l'any 2010 (text que és un annex de la Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning) ens referma en els nostres plantejaments. El document és encapçalat per unes paraules de Ján Figel', que indica que "Lifelong learning has become a necessity for all citizens. We need to develop our skills and competences throughout our lives, not only for our personal fulfilment and our ability to actively engage with the society in which we live, but for our ability to be successful in a constantly changing world of work". Les competències clau establertes al text són vuit: 1) comunicació en la llengua pròpia; 2) comunicació en llengües estrangeres; 3) competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia; 4) competència digital; 5) aprendre a aprendre; 6) competències socials i cíviques; 7) sentit de la iniciativa i capacitat d'empresa; 8) consciència i expressió culturals. Vull constatar, ara, que la nostra tasca s'orienta decididament a donar gruix a la majoria de les competències clau indicades (només ens resulta clarament aliena la competència matemàtica...). Aquest ha de ser un dels valors afegits d'un servei lingüístic universitari. Els nostres aprenents aprenen a comunicar-se millor, com pertoca, però tenim per objectiu que surtin capacitats per aprendre millor al llarg de la vida: tenen més competència digital, saben aprendre a aprendre millor, han augmentat la seva capacitat d'iniciativa, s'ha incrementat el seu sentit cívic i la seva consciència cultural... Veig com un element del nostre actiu aquesta dimensió global de la nostra formació. Aspirem que un estudiant que hagi après al servei lingüístic estigui una mica més a prop de poder aprendre allò que demà (potser d'aquí a mitja hora) la vida el convidi (o el commini) a aprendre.